GŁÓWNY SPIS TRESCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I ETAP EDUKACYJNY

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
 1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;
 2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
 3. wyszukuje informacje i korzysta z nich:
  • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
  • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
  • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 4. tworzy teksty i rysunki:
  • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
  • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
 5. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
  • wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,
  • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
  • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

II ETAP EDUKACYJNY

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Zajęcia komputerowe. Uczeń:
 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych.
 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
 5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
  • komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
  • odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
  • prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
  • korzysta z pomocy dostępnej w programach;
  • posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
  • przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych. Uczeń:
  • komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;
  • korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnie niami dotyczącymi spraw lokalnych.
 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
  • wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);
  • selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;
  • wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;
  • opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audio wizualnej, multimedialnej.
 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
  • tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
  • opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;
  • wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;
  • przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.
 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
  • za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;
  • uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.
 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
  • korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;
  • korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.
 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputer a w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:
  • opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;
  • szanuje prywatność i pracę innych osób;
  • przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.