C++

Temat: Wprowadzenie do C++Temat: Stosowanie zmiennych

Podczas programowania możemy skorzystać z programów dostępnych online np. C++ shell

Zmienna

Zmienna służy do przewchowywania liczb, tekstu w pamięci komputera.

Deklaracja zmiennych

Zmienną w C++ należy zadeklarować, czyli określić jej typ i nazwę np.:

int liczba;
int liczba1, liczba2, suma, średnia;
float wynik;

Typy zmiennych:

int - typ całkowita (-2; -1; 0; 1; 2; 3; 100)
float - typ rzeczywisty (1; 0; -3; 2,3; π)

zad. 1

Omówienie programu:
#include <iostream> - dołączenie biblioteki standardowej
using namespace std; - używaj przestrzeni nazw standarowej
int main() - funkcja główna

zad. 1 str. 51

Napisz program obliczający sumę i średnią arytmetyczną trzech liczb rzeczywistych wprowadzonych z klawiatury.

zad. 2 str. 51

Napisz program obliczający pole trapezu o bokach a i b oraz wysokości h będących liczbami całkowitymi.
Wartość zmiennych wprowadzaj z klawiatury.

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowej

ćw. 4 str. 153
ćw. 5 str. 153

Napisz program sprawdzający, czy wprowadzona liczba całkowita jest dodatnia.
Jeśli jest dodatnia, program powinien wyświetlić komunikat "Liczba dodatnia",
jeśli nie - "Liczba niedodatnia".

ciąg dalszy ćw. 5

Dodaj warunek dla liczby równej 0.

ćw. 6 str. 47 old

Uzupełnij program o obliczenie ilorazu liczb a i b. Iloraz możemy obliczyć tylko dla b różnego od zera - jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, program powinien wyświetlić odpowiedni napis. Dodaj do deklaracji zmiennych nową zmienną iloraz i zmień typ wszystkich zmiennych na typ rzeczywsity float.

ćw. 7 str. 48 old

Utwórz program, który ma sprawdzać, czy wprowadzona z klawiatury liczba całkowita jest podzielna przez 2, następnie ma sprawdzać, czy liczba jest podzielna przez 5. W każdym przypadku ma wyświetlać odpowiednie komunikaty. Program ma wyświetlić komunikat "Program sprawdził, czy podana liczba jest podzielna przez 2 lub przez 5"

Temat: Stosowanie instrukcji iteracyjnej

Iteracja polega na powtarzaniu tej samej operacji. Iteracje impementujemy (piszemy kod źródłowy), stosując tzw. pętlę.

str. 155

Temat: Algorytmy wyszukiwania

ćw. 1

Algorytm wyszukiwania największej liczby:ćw. 2

Dodaj do powyższego przykładu możliwość określenia ilości podanych liczb.

rys. 2 str. 186